Our Events

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
29
30
31
1
2
3
 • 7:00 pmDJ M@ Friday at Yankies
 • 9:00 pmFlashback
4
 • 2:00 pmMatt Gavula – Erie’s Piano Man
 • 6:00 pmNever E Nuff
 • 7:00 pmDJ M@ Saturday at Yankies
5
 • 6:00 pmDisco Inferno
6
7
8
9
 • All DayTHUNDER ON THE STRIP 2021
 • 5:00 pmBurnt Valves
 • 9:00 pmWhiskey Richard
 • 11:00 pmTom Petty Tribute at Yankies by Shadow of Doubt
10
 • All DayTHUNDER ON THE STRIP 2021
 • 3:00 pmEmergency Alert Rocks Thunder
 • 5:00 pmMonkey Wrench
 • 7:00 pmDJ M@ Friday at Yankies
 • 9:00 pmGive Me Sugar Rolling Stones Tribute
 • 11:00 pmKiss Army Invades Thunder on the Strip
11
 • All DayTHUNDER ON THE STRIP 2021
 • 1:00 pmStratford Hill Saturday of Thunder on the Strip
 • 2:00 pmMatt Gavula – Erie’s Piano Man
 • 3:00 pmHit Squad Debut Thunder on the Strip
 • 5:00 pmOld Skool Thunder on the Strip!
 • 7:00 pmDJ M@ Saturday at Yankies
 • 7:00 pmBest of Times Styx Tribute Thunder on the Strip
 • 11:00 pmFour Horsemen Thunder on the Strip
12
 • All DayTHUNDER ON THE STRIP 2021
 • 12:00 pmThe Jamisons
 • 3:00 pmDisco Inferno Closes out Thunder on the Strip
13
14
15
16
17
 • 7:00 pmDJ M@ Friday at Yankies
 • 9:00 pmNick Walker Band
18
 • 2:00 pmMatt Gavula – Erie’s Piano Man
 • 7:00 pmDJ M@ Saturday at Yankies
19
20
21
22
Current Date
23
24
 • 7:00 pmDJ M@ Friday at Yankies
25
 • 2:00 pmMatt Gavula – Erie’s Piano Man
 • 6:00 pm100 Proof
 • 7:00 pmDJ M@ Saturday at Yankies
26
 • 3:00 pmDisco Inferno
27
28
29
30
1
2